علم و پیشرفت

بازدید معاون دانشجویی فرهنگی و دیدار با دانشجویان خوابگاهی دانشکده پرستاری میبد

دکتر محمد مهدی سالاری معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی یزد از بخش های مختلف دانشکده پرستاری میبد بازدید کرد.

بازدید معاون دانشجویی فرهنگی و دیدار با دانشجویان خوابگاهی دانشکده پرستاری میبد
دکتر محمد مهدی سالاری معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی یزد از بخش های مختلف دانشکده پرستاری میبد بازدید کرد. به گزارش مفدا یزد، در این بازدید ،دکتر سالاری با همراهی ریاست دانشکده، دکتر نیره سلمانی، از بخش های مختلف دانشکده اعم از آموزش،  دانشجویی -فرهنگی ، کتابخانه، آی تی و بخش نیمه ساز ساختمان بازدید نموده و همچنین با حضور در خوابگاه برادران و بررسی مجموعه امکانات موجود و گفتگوی صمیمانه با دانشجویان در رابطه با کیفیت شرایط  موجود در خوابگاه ،نقاط قوت و ضعف را مورد بررسی قرار دارند.

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته