علم و پیشرفت

فوتوکلیپ/ عملکرد سه ماهه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

عملکرد سه ماهه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی زنجان را که به همت سرویس چند رسانه ای مفدا تهیه شده است را مشاهده نمایید.

فوتوکلیپ/ عملکرد سه ماهه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
عملکرد سه ماهه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی زنجان را که به همت سرویس چند رسانه ای مفدا تهیه شده است را مشاهده نمایید.

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته