علم و پیشرفت

ماه میهمانی خدا به رنگ سفره های دانشجویی

دانشجویان دانشکده علوم پرشکی اسفراین ماه میهمانی خدا در سفره های افطار دانشجویی با هم خاطره می سازند.

ماه میهمانی خدا به رنگ سفره های دانشجویی
.

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته